Skip to main content

Her søker du

Praktiske opplysninger og søkekriterier. **

Klikk her for å komme til søknadsportal 

Generelt om opptak
Alle barn og ungdommer bosatt i Sandnes kommune kan søke om opptak i Sandnes kulturskole.  
Opptak skjer etter søknadsdato (og nedre aldersgrense for faget). 
Nedre aldersgrense for å søke de ulike undervisningstilbudene finner du på hjemmesiden og ved påmelding til det enkelte fag. (Aldersgrense/klassetrinnet gjelder for skoleåret 2024/2025). 
Øvre aldersgrense for å søke individuell undervisning er 15 år, og for opptak 16 år
Søknader fra søkere som er for unge eller for gamle vil ikke bli sendt til godkjenning. 

Søknadsfrist og opptak
Søknadsfristen for å bli med i hovedopptaket i Sandnes kulturskole er 15.05., men man kan søke hele året.  
Melding om opptak sendes ut i løpet av juni, til den mailadressen dere oppga i søknadsskjemaet. 
Alle nye elever får tilbud om én prøvetime.
Dersom dere ikke ønsker prøvetime og ikke ønsker å ta imot plassen må dere gi beskjed til kulturskolen@sandnes.kommune.no så snart som mulig, og senest innen 01.08

Antall fag du kan søke på
Du kan få undervisning i flere fag i kulturskolen, f eks dans og drama. For elever i barneskolealder er det imidlertid bare mulig å få undervisning på ett instrument.
Dersom du vil søke på flere instrumenter må du prioritere mellom disse. Det gjør du når du har valgt instrument (i søknadsskjemaet). Får du plass på prioritet 2 vil du fortsatt kunne stå som søker på prioritet 1. Når du eventuelt får plass på prioritet 1 må du velge hvilket av de instrumentene du har søkt du vil gå på. 
Elever på strykeinstrument har obligatorisk plass i orkester.  

Begrenset opptak
Hvis vi ikke får plass til alle søkerne i en disiplin, blir det opprettet venteliste. Søkere på venteliste kan få plass i løpet av skoleåret. For søkere som får plass 4 uker eller senere etter semesteroppstart blir elevavgiften tilsvarende redusert. 

Undervisningen
Alle elever får undervisning minst èn gang i uka, etter en fast timeplan. I løpet av skoleåret har kulturskolen prosjekt som gjør at både timeplan og oppmøtested kan endres. Dette er en del av vår undervisning, og vi forventer at elevene deltar. Endringer i timeplanen vil dere få informasjon om etter hvert, enten fra lærer eller fra kulturskolens administrasjon.
Dersom det oppstår en situasjon som gjør at skolens lokaler må stenge , vil kulturskolen så langt som mulig gjennomføre alternativ undervisning, for eksempel digitalt.  

Fravær
Fravær må meldes til læreren via telefon eller sms, eller ved å ringe kulturskolen på: 51 92 15 20 / 90 60 32 49.
Elever som ikke møter til undervisningstimer to ganger på rad uten å gi melding, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan miste plassen i kulturskolen. Elevens foresatte vil bli kontaktet før beslutning om utelukkelse eventuelt blir fattet, og eleven sammen med foresatte vil få skriftlig beskjed om beslutningen. 

Avlyste timer
Hvis læreren blir syk eller er borte av andre grunner, vil kulturskolen gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar. I noen tilfeller lykkes vi ikke, og timen må avlyses. Vi sender melding om avlysning til det mobilnummeret dere oppga i søknaden. 
Dersom timen blir avlyst mer enn tre ganger i ett semester reduserer vi elevavgiften tilsvarende. Reduksjonen vil gjelde fra og med 4.gangs avlysning.

Speedadmin - kulturskolens administrasjons- og kommunikasjonsplattform
Speedadmin er kulturskolens program for innmelding, re-registrering, utmelding, øve- og lekseplan med mer. Hver elev og foresatte har en egen bruker. Dere kan logge dere inn på speedadmin via id-portalen, eller med det brukernavnet og passordet dere fikk oppgitt når dere søkte. 
Foresatte er ansvarlige for at opplysningene som ble lagt inn på søknadstidspunktet til enhver tid er oppdatert. Dette gjelder f eks telefonnummer, epostadresser og bostedsadresser. Adressen til speedadmin er www.speedadmin.dk. Husk å velge land og skole før du logger inn. 
Dere kan også generere nytt passord dersom dere har glemt det gamle.  
Dersom dere trenger hjelp kan dere kontakte kulturskolen på telefon 51 92 15 20/90 60 32 49. 

Re-registrering (beholde eller si opp elevplassen)
Re-registrering betyr å si fra om man vil beholde eller si opp plassen i kulturskolen fra kommende høstsemester. Fristen for re-registrering er 15.05. Elever som ikke har foretatt re-registrering innen fristen mister elevplassen fra neste skoleår.

Hvordan re-registrerer du?
I god tid før fristen sender vi ut en epost til alle elever / foresatte med lenke til re-registrering i tillegg til en beskrivelse av hvordan denne skal foregå, frister med mer. Ved re-registrering skal man enten bekrefte at man vil beholde plassen, eller si den opp. Her kan man også legge til søknad på flere fag dersom man ønsker det. Merk: elever som allerede går i kulturskolen skal ikke  søke på ny på samme fag via søkeportalen, men foreta re-registrering.

OBS: elever mister plassen i kulturskolen når de går ut av videregående skole. 

Permisjon
Dersom dere ønsker å søke om permisjon må dette gjøres senest 15.05. for kommende høstsemester, og 01.02. for kommende vårsemester. Man kan kun søke om permisjon for ett semester om gangen. Søknad kan sendes i epost til kulturskolens administrasjon - kulturskolen@sandnes.kommune.no.

Utmelding
All utmelding skal skje via speedadmin.
Dersom dere vil si opp plassen for høstsemesteret gjør dere dette under re-registreringen, innen 15.05. Utmelding som skjer etter 30.08. faktureres for hele semesteret. (Dette gjelder ”gamle” elever.)
Ønsker dere å si opp elevplassen for vårsemesteret må dere melde dere ut via speedadmin senest 01.12. 

Skolerute
Kulturskolen følger Sandnes kommune sin offisielle skolerute. Denne finner dere på speedadmin. Vær OBS på at den kan avvike fra den som gjelder på den enkelte grunnskole.

Undervisningssteder
Undervisningen foregår hovedsaklig i kulturskolens lokaler i Vågenskolen (Holbergsgate 23).På fForsand foregår undervisningen i lokalene våre i Espedalsvegen 156. Det blir gitt noe opplæring på Hommeråk, i lokalene til Riska Ungdomsskole.
I perioder kan undervisning flyttes til andre lokaler eller foregå utendørs, eller i særskilte situasjoner via digital plattform. 

Fotografering
Vi tar ofte bilder / videoopptak av elever og grupper som deltar på konserter, forestillinger, utstillinger og større arrangement. Dette er til internt bruk. Hvis vi ønsker å publisere noe av dette, følger vi norsk lovverk som sier at bilder tatt på konserter / åpne arrangement kan publiseres uten samtykke. Vi publiserer kun på våre nettsider, facebook og instragram. Vi foretrekker å bruke bilder av større grupper og som er tatt på litt avstand. I noen tilfeller fanger vi gode øyeblikk med enkeltpersoner, og vi vil så langt det er mulig spørre de foresatte om tillatelse til å bruke bildene. Hvis dere har spørsmål om dette kan dere kontakte kulturskolen. 

Hva koster kulturskolen?
Kulturskolens elever betaler en elevavgift til kommunen. Prisene er oppgitt i kroner per semester. Se oppdaterte priser her: Priser
Kor og orkester har egne foreldrestyrer som kan kreve inn en egen kontingent.  
Elever som meldes ut etter 30.08. / 01.12. må betale elevavgift for hele det påfølgende semesteret.
Faktura blir sendt ut av Sandnes kommune ca oktober og mars, enten per post eller som efaktura.
Kunstfagelevene får et tillegg i avgiften for materiellutgifter.
Korene i korskolen samt orkestrene har egne foreldrestyrer som kan kreve inn en egen kontingent.

Friplassordning
Sandnes kulturskole har friplassordning. Dersom husstandens samlede skattbare inntekt er 380 000 eller mindre kan man søke om friplass ved å sende søknad sammen med kopi av siste skattemelding på epost til rektor - toril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no.

Noter / lærebøker / materiell
Lærebøker, noter og andre nødvendige ting (for eksempel dansesko) må du skaffe selv. Hvilke lærebøker som skal brukes får du beskjed om av læreren din. 

Her finner du de forskjellige tilbudene våre:

Klikk her for tilbudene på Musikk

Klikk her for tilbudene på Drama

Klikk her for tilbudene på Dans

Klikk her for tilbudene på Kunstfag

 

 

Du må bekrefter at du har lest igjennom opplysningene - det gjøres i søknadskjemaet som du finner her: