Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Treblås

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Musikkfaget i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget treblås

Musikkutøving er en kilde til menneskets selvinnsikt, egenverdi, undring, oppdagelse og dannelse.
Ved Sandnes kulturskole har vi mange treblåsinstrumenter. Det gis undervisning i fløyte, obo, fagott, klarinett og saksofon. Treblåsinstrumenter blir brukt i flere musikksjangre: Klassisk musikk, folkemusikk, jazz, pop, rock med mer. De brukes som soloinstrumenter og i samspill som for eksempel korps, orkestre, storband og ulike kammermusikkbesetninger. 


Gjennom opplæring på treblåsinstrumenter ønsker vi at elevene skal oppleve:

 • Mestringsglede og positiv selvutvikling.

 • Utvikle evnen til samspill og samarbeid.

 • Oppnå ferdigheter på instrumentet sitt ut fra egne forutsetninger, uavhengig av nivå.


 

Læringsmål og utviklingsmål

 • Trygghet på sitt instrument

 • Beherske instrumentet spilleteknisk

 • Utvikle gehør og lytte

 • Formidle, framføre og musisere med andre

 • Kunne øve selvstendig

 • Improvisasjon, komponering og imitasjon

 • Innføring i notelære

 • Ta vare på instrumentet (stemme, vaske mm)

  Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp i dialog med lærer i en individuell utviklingsplan. Denne skrives hvert år og skal være tilgjengelig for elev, foresatte og lærer på speedadmin.
  Undervisning og veiledning foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.


Innhold:

Instrumentalopplæring - stimulere elevens følelsesmessige engasjement, ha kunstnerisk kvalitet, blåseteknikk, ha struktur/progresjon som er tilpasset utviklingsfasene, utvikle klang, formforståelse, harmonisk-, melodisk- og rytmisk bevissthet.
Ensemblespill - samspilløving, gruppeledelse, samarbeid, felles musikkopplevelser, skaping av gode relasjoner og sosiale erfaringer

Lytting - gehørspill, improvisasjon, transponering, samspill, intonasjon og stemming av instrumentet.
Komponering - improvisasjon, arrangering og forming av musikk
Musikkteori - notasjon og notelesing, musikkhistorie, instrumentkunnskap, sjanger og stilfortrolighet.

Øving og kroppsbruk - kroppsbevissthet, spillestilling, teknikkarbeid, innstudering Konserter - prestasjonsmestring, formidle musikk Arbeidsformer:

 • Lærerinstruksjon

 • Imitasjon

 • Elevmedvirkning og selvstendig arbeid

 • Samspill med andre

 • Lekbaserte metoder

 • Metoder for skapende arbeid og aktiv lytting

 • Konsertforberedelse

 • Elevsamarbeid

 • Prosjektarbeid

 • Bruk av digitale verktøy

 • Akkompagnement med pianist


Evalueringsmetoder:

Evalueringen er en viktig del av læringsarbeidet. Vi ønsker å se eleven og å gi konkrete konstruktive tilbakemeldinger som støtter opp om elevens personlige og kunstneriske utvikling. Eleven skal kunne forstå hva som forventes av den og få ukentlige tilbakemeldinger på timen. Læreren gjør eleven i stand til å vurdere egen innsats og utvikling.
Tidlig i høstsemesteret lager elev og lærer den årlige Utviklingsplanen. Mot slutten av skoleåret blir elev og foresatte invitert til en utviklingssamtale der vi sammen evaluerer målene som ble satt opp i Utviklingsplanen og vi legger grunnlaget for veien videre. 

Felles refleksjon i lærerteamet om hvilke læringsprosesser, fagets innhold og hvilke arbeidsformer som er relevante for ulike elever/ elevgrupper, er en kontinuerlig prosess.