Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Drama

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Drama og teater i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles dramaopplæring foregår i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning, med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget drama og teater

Drama/teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon.

Gjennom arbeidet med drama og teater ønsker vi at elevene

  • utvikler uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere

  • kan anvende teater som kommunikasjonsmiddel

  • opplever mestringsglede og positiv egenutvikling

  • utvikler evne til kritisk tenkning, empati og lagspill

  • utvikler evne til å utforske fortid, nåtid og framtid

  • får muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater

  • blir ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene som er tilpasset den enkelte gruppe ut fra alder, nivå, forutsetninger og ambisjoner, settes opp i dialog med lærer i en Utviklingsplan. Denne skrives for hvert år og blir sendt til foresatte på mail.


Innhold:

Undervisningen tilpasses gruppedynamikken, elevenes alder og gruppens nivå.

Vi bruker ulike teatertradisjoner, sceniske sjangre og uttrykk.

En viktig del av innholdet i teateropplæring er dramaøvelser som trener elevenes konsentrasjon, fantasi og oppmerksomhet mot sansene, kroppen, rommet og gruppen. Grunnlaget for dramaleken er enten roller/ situasjoner eller ulike typer impulsmateriale som objekter, kostymer, musikk og bilder. Elevene improviserer med kropp og stemme i en lekende form.

En del av danningsinnholdet i faget er å kunne se teater som scenekunst i historisk, kulturelt, sosialt og politisk perspektiv. Elevene stimuleres til refleksjon og kritisk tenkning, til å stille spørsmål og verbalisere og til å se betydningen teateret har for mennesket.


Arbeidsformer:

Undervisning i teaterfag foregår gjerne i to hovedformer:

1) Ukentlig undervisning der hovedvekten ligger på praktisk arbeid og trening i teaterfagets arbeids - og uttrykksformer. Etablering av god gruppedynamikk hvor både den enkelte og gruppa bidrar til konstruktiv læring.

2) Eleven får erfaring å trene seg på en teaterproduksjon. Produksjonen skal vises minst en gang per skoleår og kan ha mange ulike formater. Varighet, antall aktører, kunstneriske og tekniske funksjoner tilpasses elevgruppens alder og utviklingstrinn.


Evalueringsmetoder:

Evaluering er en viktig del av læringsarbeidet. Alle elever skal bli sett og skal få konkrete tilbakemeldinger som støtter progresjon og utvikling.

Elevene skal også observere og gi hverandre tilbakemeldinger. Læreren skal legge til rette for reflekterende samtaler og kjøreregler for dette. Vurderingen skal stimulere til et godt og inkluderende læringsmiljø.

Hver dramagruppe har sin egen Utviklingsplan. Denne lages sammen med den enkelte gruppe i starten av skoleåret. Evaluering gjøres sammen med elevgruppen mot slutten av skoleåret og lærer sender kopi til foresatte.