Skip to main content

Vokal

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Vokal

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Vokal i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget vokal

Vokal / sang er et personlig instrument der en bruker hele kroppen. Sang handler om å lære seg melodi, rytme, personlighet, tekst og noter, ikke minst handler sangundervisningen om sangglede.
I solosang gis det undervisning i ulike teknikker, sjangre og formidling. Målet er å utvikle en allsidig bruk av stemmen som instrument.

Gjennom individuelt arbeid med stemmen, og i prosjekter i større og mindre sanggrupper, vil sangeleven kunne:

• Oppleve sangglede, trygghet og mestring
• Oppnå gode ferdigheter teknisk og musikalsk utfra den enkelte elevs forutsetning og ambisjon
• Utvikle evnen til å synge sammen og samarbeide med andre
• Utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk gjennom hele livet
• Få mulighet til fordypning som kan danne grunnlag for videre utdanning.
• Finne sin “egen stemme” og personlig uttrykk gjennom denne.

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp i dialog med lærer i en individuell utviklingsplan. Denne skrives hvert år og skal være tilgjengelig for elev, foresatte og lærere på speedadmin.
Undervisning og veiledning foregår individuelt eller i grupper. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.


Innhold:

Sangstemmen er et personlig instrument, der man tar utgangspunkt i elevens nivå og forutsetninger. Den enkelte elev gis en solid individuell sangopplæring kombinert med samsangaktiviteter og konserter. Det brukes sanglitteratur av ulike sjangere tilpasset den enkelte elevs motivasjon og forutsetning. Det å synge sammen med andre gir en felles musikkopplevelse, sosiale erfaringer og individuell utvikling. Undervisningen har fem nøkkelkompetanser:

Øve - kroppsbevissthet, teknikkarbeid, tekstanalyse og arbeid med artikulasjon, øvingsstrategier og repertoararbeid
Framføre - uttrykk, formidling, prestasjonsmestring
Høre - imitasjon, lytting, intonasjon

Lage - være kreativ og skape sitt eget musikalske uttrykk, improvisasjon


Arbeidsformer:

Eleven får undervisning alene eller i små grupper, og mulighet til å synge i større eller mindre grupper/ ensembler ved ulike prosjekt.

Undervisningen tilpasses den enkelte elev, og nedfelles i den enkeltes utviklingsplan. Det legges vekt på variasjon i undervisningen. Noen uker brytes undervisningen opp i prosjektuker med ulike temaer.


Evalueringsmetoder:

Eleven vil i løpet av året få positiv bekreftelse, samt konkrete tilbakemeldinger på sin utvikling. På timen vil eleven også jobbe med egenevaluering.

Tidlig i høstsemesteret utarbeides en årlig Utviklingsplan i samarbeid med lærer og den enkelte elev. Mot slutten av skoleåret blir elev og foresatte invitert til utviklingssamtale der målene som ble satt opp i Utviklingsplanen blir evaluert, og grunnlaget for veien videre blir lagt.