Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Gitar

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Musikkfaget i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget gitar

Gitaren er et strengeinstrument i ulike utgaver. Vi har akustiske gitarer som klassisk gitar (nylonstrenger) og stålstrengs gitar og vi har elektrisk gitar. Dette er instrumenter som brukes både til å spille melodi og til å akkompagnere.
Bassgitar er hovedsakelig et akkompagnerende instrument som brukes i ulike samspillgrupper i alle sjangre. Ved Sandnes kulturskole har vi undervisning i elektrisk bassgitar (elbass) og kontrabass (se også fagplan for Stryk)
Gjennom opplæring på gitar skal elevene:

 • Oppleve spilleglede, mestringsglede og positiv selvutvikling

 • Oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå

 • Utvikle evnen til samspill og samarbeid

 • Bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk

 • Utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom

 • Få mulighet til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i

  musikk

 • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 


 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp i dialog med lærer i en individuell utviklingsplan. Denne skrives hvert år og skal være tilgjengelig for elev, foresatte og lærer på speedadmin.
Undervisning og veiledning foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.


Innhold

Den enkelte elev gis en grundig og metodisk individuell instrumentalopplæring kombinert med samspillsaktiviteter og konserter.

Lærestoffet varierer fra tradisjonelle lærebøker til ulike digitale kilder, og valg av disse blir tilpasset elevens interesse og forutsetninger. Regelmessig øving mellom timene er viktig for elevens utvikling og mestring av instrumentet

Ferdigheter og kunnskaper som elev og lærer jobber kontinuerlig med er:

 • Beherske basisferdigheter som spilleteknikk, holdning og ergonomisk sittestilling

 • Gode øvingsrutiner og hvordan øve selvstendig

 • Lære å stemme og å vedlikeholde gitaren

 • Utvikle gehøret og lytte til egen musisering

 • Improvisasjon og imitasjon, spille/synge melodier og beherske rytmemønster

 • Notasjon: notelesing, rytme (og rytmisk forståelse), tabulatur, besifring/akkorder, musikkuttrykk og

  teori

 • Akkompagnering: spille besifring/akkorder til sanger eller i samspillgrupper

 • Formidle og musisere på en trygg og tilpasset arena enten alene eller i samspill

 • Samspill i kulturskolen og i lokalmiljøet Arbeidsformer

Vi tilbyr både individuell undervisning og gruppeundervisning. Tilbud og inndeling blir gjort av lærerne med hensyn til alder, nivå og ev andre faktorer. Det legges vekt på variasjon i opplæringen gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon. Eleven oppfordres til å delta aktivt i samspill med lærer og/ eller andre elever. Noen dager/uker byttes undervisningen ut med prosjekter som f.eks samspill, musikkteori eller konserter/forestillinger.


Evalueringsmetoder

Ved siden av evaluering og tilbakemelding underveis, bruker vi Utviklingsplanen som hoveddokument. Mot slutten av skoleåret blir elev og foresatte invitert til en utviklingssamtale der vi sammen evaluerer målene som ble satt opp tidligere og vi legger grunnlaget for veien videre.