Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Klaver

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Musikkfaget i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget klaver

Klaver er det vi oftest kaller piano og er et akustisk tangentinstrument. Andre tangentinstrumenter er keyboard, synthesizer og kirkeorgel. Instrumentene er mye brukt i alle typer musikk.

Gjennom opplæring på piano, keyboard og kirkeorgel skal elevene

 • Oppleve spilleglede, mestringsglede og positiv selvutvikling

 • Oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå

 • Utvikle evnen til samspill og samarbeid

 • Utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom

 • Få mulighet til fordypning som kan danne grunnlag for videre utdanning

 • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 


 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp i dialog med lærer i en individuell utviklingsplan. Denne skrives hvert år og skal være tilgjengelig for elev, foresatte og lærere på speedadmin.
Undervisning og veiledning foregår individuelt eller i grupper. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold


Innhold:

Den enkelte elev gis en grundig og metodisk individuell instrumentalopplæring kombinert med samspillsaktiviteter og konserter. Opplæringen er en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening i et vidt sjangerspenn.

Vi bruker pianolitteratur av ulike sjangre tilpasset den enkelte elev som engasjerer og motiverer, har kvalitet, styrker teknikk, viser musikalsk struktur og som utvikler musikkforståelse.

Vi fokuserer på nøkkelkompetansene:

 • Øve: Teknikkarbeid, kroppsbevissthet, innstuderingsmetoder og øvingsrutiner

 • Fremføre: Prestasjonsmestring, formidling, kommunikasjon og repertoararbeid

 • Høre: Gehørspill, reflekterende/aktiv lytting og samspill

 • Lese: Notasjon og notelesning (melodisk/harmonisk/rytmisk), begrepsforståelse og prima-vista

 • Lage: Enkel arrangering/komponering og improvisasjon. Arbeidsformer:

Den viktigste arbeidsformen er lærerinstruksjon og veiledning; men også imitasjon, samspill, digitale verktøy og lekbaserte metoder brukes. Vi jobber med motorikk og pianoteknikk for å stimulere musikalsk utvikling. Læreren stimulerer til aktiv elevmedvirkning, nysgjerrighet og selvstendig arbeid ved å skape trygge og gode rammer i opplæringen.
Kulturskolen skaper arenaer der eleven får delta i samarbeid og samspill på konserter, større produksjoner og andre prosjekter.


Evalueringsmetoder:

Evalueringen er en viktig del av læringsarbeidet. Vi ønsker å se eleven og å gi konkrete konstruktive tilbakemeldinger som støtter opp om elevens personlige og kunstneriske utvikling. Eleven skal kunne forstå hva som forventes av den og få ukentlige tilbakemeldinger på timen. Læreren gjør eleven i stand til å vurdere egen innsats og utvikling.
Tidlig i høstsemesteret lager elev og lærer den årlige Utviklingsplanen. Mot slutten av skoleåret blir elev og foresatte invitert til en utviklingssamtale der vi sammen evaluerer målene som ble satt opp i Utviklingsplanen og vi legger grunnlaget for veien videre.