Skip to main content

Lokal fagplan for
Sandnes kulturskole

Slagverk

Kvalitet og Glede

Visjon 
En modig kulturskole i et sunt miljø preget av romslighet.

Målsetting
Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Skolens arbeid skal være preget av kvalitet og glede.

Kvalitet i Sandnes kulturskole

Med kvalitet mener vi kulturskolens evne til å tilfredstille elever og foresattes krav og forventninger.
Forventninger og krav må sees i forhold til våre styringsdokumenter; Serviceerklæring, pedagogisk plattform, Rammeplan/ Fagplan og Utviklingsplan.

Musikkfaget i Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskoles instrumental-/vokalopplæring foregår alene eller i gruppe. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget slagverk

Slagverk består av en rekke instrumenter og kan i hovedsak deles inn i 2 grupper; Rytmisk og melodisk slagverk. Rytmisk slagverk består av ulike rytmeinstrumenter og trommesett. Melodisk slagverk består av klokkespill, xylofon, vibrafon, marimba og pauker.
Ved Sandnes kulturskole gir vi undervisning både på rytmisk og melodisk slagverk. Trommesett er en viktig del av vår undervisning, men vi er opptatt av å tilrettelegge undervisningen for korps og orkester med de instrumentene som er typiske der.

Slagverk brukes i mange ulike band, ensembler og orkester. Det finnes et stor og variert repertoar for både rytmisk og melodisk slagverk.
Undervisningens overordnede mål er å sette eleven i stand til å utøve sitt instrument gjennom grunnleggende opplæring i musikk og relevant teknikk. Det er viktig å fokusere på spilleglede og elevens egen motivasjon for å inspirere og motivere til den arbeidsinnsatsen som kreves for å utvikle seg på sitt instrument.

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene på slagverk

  • oppleve spilleglede og mestringsglede

  • oppnå så gode ferdigheter teknisk og musikalsk på instrumentet sitt som mulig

  • utvikle evnen til samspill og samarbeid

  • bli aktive lyttere

  • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom

  • danne grunnlag for eventuelt videregående og høyere utdanning i musikk

 

Læringsmål og utviklingsmål

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner settes opp i dialog med lærer i en individuell utviklingsplan. Denne skrives hvert år og skal være tilgjengelig for elev, foresatte og lærer på speedadmin.
Undervisning og veiledning foregår individuelt, i grupper og i ulike ensembler. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold.


Innhold:

Undervisningen har fem nøkkelkompetanser: øve, fremføre, høre, lese, lage - som er viktige for læring uansett elevens nivå.
Øve - øvingsvaner og strategier; teknikkarbeid; spillestilling.
Framføre – Samspill; formidling; prestasjonsmestring.

Høre – aktiv lytting; imitasjon; intonasjon; klang.
Lese – note- og rytmeforståelse; musikkteori.
Lage – oppfordre til kreativitet; variasjon; enkel improvisasjon og komposisjon; ornamentikk.

Vi tar i bruk ulikt læringsmateriell i form av bøker, metodeverk og youtubevideoer. Vi bruker også egenprodusert læremateriell.
Det kanskje aller viktigste er imidlertid at vi lytter til musikk, da det overordnede målet jo er å kunne spille musikk. Da må vi også lytte til musikk.


Arbeidsformer:

I rytmisk slagverk/trommesett anses det som viktig at man arbeider med gehørspill, og får god forståelse av begreper/elementer som puls og periode, samt grunnleggende instrumentalteknikk og oppbygging av trommerytmer og overganger i ulike stilarter. Det er viktig at man trener på å lytte til musikk, både i samspillsituasjoner og som tilhører. Det vektlegges samspill med læreren på timene, for å sette øvelser og rytmer inn i musikalske sammenhenger, samt for å trene på å lytte samtidig som man fokuserer på egne musikalske oppgaver.

Selv om gehørspill framheves vil noter være et naturlig hjelpemiddel, da notene fungerer både som "huskelapper" for lekser, men også selvfølgelig som musikalsk kommunikasjonsmiddel. Det vil derfor være sentralt å få en god forståelse for grunnleggende notasjon uansett retningsvalg.
I Klassisk slagverk/korps (melodisk slagverk) er det spesielt viktig med notelesing i tillegg til å jobbe med teknikk, gehørspill og samspill.

Man kan velge om trommesett eller melodisk slagverk skal være hovedinstrument. Alle får likevel prøve de forskjellige instrumentene
Selv om man har valgt trommesett som hovedinstrument utelukker det allikevel ikke at man etterhvert ser på andre slagverkstradisjoner, både klassisk slagverk (f.eks. skarptromme, pauker, melodisk slagverk, etc.) og ulike verdensmusikktradisjoner, samt "utradisjonelt" perkusjon (f.eks "industrial percussion" og hjemmelagde instrumenter). En bredere forståelse av instrumentet vil bare være positivt og gi både bredere musikalsk nedslagsfelt og flere samspillsmuligheter, i tillegg til bredere kunnskapsbase.

Den viktigste arbeidsformen er lærerinstruksjon og veiledning; men også imitasjon, samspill, digitale verktøy og lekbaserte metoder brukes. Vi jobber med motorikk og pianoteknikk for å stimulere musikalsk utvikling. Læreren stimulerer til aktiv elevmedvirkning, nysgjerrighet og selvstendig arbeid ved å skape trygge og gode rammer i opplæringen.
Kulturskolen skaper arenaer der eleven får delta i samarbeid og samspill på konserter, større produksjoner og andre prosjekter.


Evalueringsmetoder:

Evalueringen er en viktig del av læringsarbeidet. Vi ønsker å se eleven og å gi konkrete konstruktive tilbakemeldinger som støtter opp om elevens personlige og kunstneriske utvikling. Eleven skal kunne forstå hva som forventes av den og få ukentlige tilbakemeldinger på timen. Læreren gjør eleven i stand til å vurdere egen innsats og utvikling.
Tidlig i høstsemesteret lager elev og lærer den årlige Utviklingsplanen. Mot slutten av skoleåret blir elev og foresatte invitert til en utviklingssamtale der vi sammen evaluerer målene som ble satt opp i Utviklingsplanen og vi legger grunnlaget for veien videre.