Skip to the content
Menu

Sandnes kulturskole som lokalt ressursenter - utredning og utviklingsarbeid

Sandnes Kulturskole (SK) er en av landets største kulturskoler med 2230 elevplasser. Skolen gir tilbud innen visuell kunst, drama, dans og musikk.

Skolens store ressurs er 85 ansatte lærere fordelt på 42 årsverk. Sandnes kulturskole er med dette en av de store kompetansearbeidsplasser i regionen med svært høyt utdannede og kompetente spesialister innen estetiske fag.

Den nasjonale kulturskoleordningen er hjemlet i Opplæringsloven: § 13-6. Musikk-og kulturskoletilbud: Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit musikk-og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.(Stortinget, 1997)

Oppdraget for utredning av Sandnes kulturskole som et lokalt ressurssenter ble gitt i økonomiplanen for Sandnes kommune 2018 –2021. Et oppdragsnotat/prosjektbeskrivelse ble godkjent av daværende Kommunaldirektør Kultur og byutvikling i mars 2019 (vedlegg 1). Kommunaldirektøren sørget for at det ble etablert en tverrsektoriell referansegruppe med representanter fra områdene Oppvekst skole, Oppvekst barn og unge, og Kultur. Det har blitt holdt både felles møter og dialogmøter med hver enkelt sektorer. Det har videre blitt holdt møter med en intern arbeidsgruppe på kulturskolen. Sandnes kulturskolehar også hatt innledende møter med Flyktningeenheten, Læringssenteret og Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) der det er diskutert ulike muligheter for samarbeid og innsatsområder.

Toril Munthe-Kaas og Kjell Olav Henriksen, rektorer i perioden 2018/2019, og Borgfrid Møen, prosjektleder, har ledet møtevirksomheten og utredningsarbeidet. Sandnes kulturskoleønsker å takke alle som har deltatt i møter og samtaler og på andre måter gitt verdifulle innspill i dette utredningsarbeidet (se vedlegg 2 for møteplan og oversikt over deltakere).

 

Her kan du lese utredningen og utviklingsarbeidet 2019-2022

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.