Skip to the content
Menu

Her søker du

Praktiske opplysninger og nye søkekriterier. **

Søknadsportal 

Generelt om opptak

Alle barn og ungdommer bosatt i Sandnes kommune kan søke om opptak i Sandnes kulturskole.  

Opptaket skjer etter alder – de eldste først. 

Nedre aldersgrense for å søke de ulike undervisningstilbudene finner du på hjemmesiden og ved påmelding til det enkelte fag. (Aldersgrense/klassetrinnet gjelder for skoleåret 2020/2021.) 

Øvre aldersgrense for å søke er 15 år, og for opptak 16 år. Søknader fra søkere som er for unge eller for gamle vil ikke bli godkjent. 

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfristen for å bli med i hovedopptaket i Sandnes kulturskole er 15.05., men man kan søke hele året.  

Melding om opptak sendes ut i løpet av juni, til den mailadressen dere oppga i søknadsskjemaet. Alle nye elever får tilbud om én prøvetime. 

Dersom dere IKKE ønsker prøvetime og ikke ønsker å ta imot plassen må dere gi beskjed til kulturskolen@sandnes.kommune.no så snart som mulig, og senest innen 01.08. 

 

Antall fag du kan søke på

Du kan få undervisning i flere fag i kulturskolen, f eks dans og drama. Det er imidlertid bare mulig å få undervisning på ett instrument. 

Dersom du vil søke på flere instrumenter må du prioritere mellom disse. Det gjør du når du har valgt instrument (i søknadsskjemaet). Får du plass på prioritet 2 vil du fortsatt kunne stå som søker på
prioritet 1. Når du eventuelt får plass på prioritet 1 må du velge hvilket av de instrumentene du har søkt du vil gå på. 

Elever på strykeinstrument har obligatorisk plass i orkester.  

 

Re-registrering (beholde eller si opp elevplassen)

Re-registrering for skoleåret 20/21 – må skje i henhold til de nye reglene (se "Antall fag du kan søke på")

Re-registrering foregår like etter at søknadsfristen for nye søkere har gått ut.

Hvordan re-registrerer du?

Alle elever ved Sandnes kulturskole får beholde elevplassen påfølgende skoleår, dersom de ønsker det. Dette skjer imidlertid ikke automatisk. Når søknadsfristen for nye søkere har gått ut sendes en epost til alle elever / foresatte med lenke til re-registrering samt en beskrivelse av hvordan denne skal foregå, tidsfrister m m. Under re-registrering skal man enten bekrefte at man vil beholde plassen, eller si den opp.

Brukernavn er elevens fødselsdato (ddmmåå), og passordet har dere fått tilsendt på mail. Dere kan også generere nytt passord dersom dere har glemt det gamle. Dersom dere trenger hjelp kan kulturskolen kontaktes på 51 92 15 20.

 

Begrenset opptak

Hvis vi ikke får plass til alle søkerne i en disiplin, blir det opprettet venteliste. Søkere på venteliste kan få plass i løpet av skoleåret. For søkere som får plass 4 uker eller senere etter semesteroppstart blir elevavgiften tilsvarende redusert.  

 

Undervisningen

Alle elever får undervisning minst èn gang i uka, etter en fast timeplan. I løpet av skoleåret har kulturskolen prosjekt som gjør at både timeplan og oppmøtested kan endres. Dette er en del av vår undervisning, og vi forventer at elevene deltar. Endringer i timeplanen vil dere få informasjon om etter hvert. 

Dersom det oppstår en situasjon som gjør at skolens lokaler må stenge , vil kulturskolen så langt som mulig gjennomføre alternativ undervisning.  

 

Fravær

Fravær må meldes til læreren via telefon eller sms, eller ved å ringe kulturskolen på 51 92 15 20. 

Elever som ikke møter til undervisningstimer to ganger på rad uten å gi melding, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan miste plassen i kulturskolen. Elevens foresatte vil bli kontaktet før beslutning om utelukkelse eventuelt blir fattet, og eleven sammen med foresatte vil få skriftlig beskjed om beslutningen. 

 

Avlyste timer

Hvis læreren blir syk eller er borte av andre grunner, vil kulturskolen gjøre sitt ytterste for å skaffe vikar. I noen tilfeller lykkes vi ikke, og timen må avlyses. Vi sender melding om avlysning til det nummeret dere oppga i søknaden.  

Dersom timen blir avlyst mer enn tre ganger i ett semester reduserer vi elevavgiften tilsvarende. 

 

Speedadmin - kulturskolens administrasjons- og kommunikasjonsplattform

Speedadmin er kulturskolens program for innmelding, re-registrering, utmelding, studieplan med mer. Hver elev og foresatte har en egen bruker. Dere kan logge dere inn på speedadmin via id-portalen, eller med det brukernavnet og passordet dere fikk oppgitt når dere søkte.  

Foresatte er ansvarlige for at opplysningene som ble lagt inn på søknadstidspunktet til enhver tid er oppdatert. Dette gjelder f eks telefonnummer, epostadresser og bostedsadresser. Adressen til speedadmin er www.speedadmin.dk. Husk å velge land og skole før du logger inn. 

Dere kan også generere nytt passord dersom dere har glemt det gamle.  

Dersom dere trenger hjelp kan dere kontakte kulturskolen på telefon 51 92 15 20. 

 

Re-registrering - beholde eller si opp elevplassen fra neste semester

Re-registrering betyr å si fra om man vil beholde eller si opp plassen i kulturskolen fra kommende høstsemester. Alle elever må re-registrere seg innen fristen for å beholde plassen sin i Sandnes kulturskole påfølgende skoleår. 

Hvordan re-registrerer du? 

I god tid før fristen sender vi ut en epost til alle elever / foresatte med lenke til re-registrering samt en beskrivelse av hvordan denne skal foregå, tidsfrister med merVed re-registrering skal man enten bekrefte at man vil beholde plasseneller si den opp. Her kan man også legge til flere fag, om ønskeligMerkElever som allerede går i kulturskolen skal ikke søke på ny på samme fag via søkeportalen, men foreta re-registrering. 

OBS: elever mister plassen i kulturskolen når de går ut av videregående skole. 

 

Utmelding

Fra 01.08.2020 må all utmelding skje via speedadminDersom dere vil si opp plassen for høstsemesteret gjør dere dette under re-registreringen, innen 15.05. Utmelding som skjer etter 20.08. faktureres for hele semesteret. (Dette gjelder ”gamle” elever.) Ønsker dere å si opp elevplassen for vårsemesteret må dere melde dere ut via speedadmin senest 01.12. 

Fra 16.05.2021 gjelder følgendeUtmelding som skjer i perioden 16.05.-20.08. faktureres med 400,-.  

 

Skoleruta

Kulturskolen følger Sandnes kommune sin offisielle skolerute.  

 

Undervisningssteder

Undervisningen foregår hovedsaklig i kulturskolens lokaler i Vågenskolen (Holbergsgate 23). Det blir gitt begrenset opplæring i enkelte bydeler. I perioder kan undervisning flyttes til andre lokaler eller foregå utendørs, eller i særskilte situasjoner via digital plattform. 

 

Fotografering

Vi tar gjerne bilder / videoopptak av elever og grupper som deltar på konserter, forestillinger, utstillinger og større arrangement. Dette er til internt bruk. Hvis vi ønsker å publisere noe av dette, følger vi norsk lovverk som sier at bilder tatt på konserter / åpne arrangement kan publiseres uten samtykke. Vi publiserer kun på våre nettsider, facebook og instragram. Vi foretrekker å bruke bilder av større grupper og som er tatt på litt avstand. I noen tilfeller fanger vi gode øyeblikk med enkeltpersoner, og vi vil så langt det er mulig spørre de foresatte om tillatelse til å bruke bildene. Hvis dere har spørsmål om dette kan dere kontakte kulturskolen. 

 

Hva koster kulturskolen?

Kulturskolens elever betaler en elevavgift til kommunen. Størrelsen på elevavgiften varierer ut fra om det er individuell undervisning eller gruppeundervisning. Det er egne avgifter for ensembler  og leie av instrumenter mm. Se oppdaterte priser her: Priser

Kor og orkester har egne foreldrestyrer som kan kreve inn en egen kontingent.  

Elever som meldes ut etter 20.08. / 01.12. må betale elevavgift for hele semesteret. 

Nye elever har èn prøvetime. 

 

Noter / lærebøker / materiell

rebøker, noter og andre nødvendige ting (for eksempel dansesko) må du skaffe selv. Hvilke lærebøker som skal brukes får du beskjed om av læreren din. Kunstfagelevene får et tillegg i avgiften for materiellutgifter. 

 

Her finner du de forskjellige tilbudene våre:

Musikk

Drama

Dans

Kunstfag

Skrivekunst

Musikkbarnehage og Musikk fra Livets begynnelse

Du må bekrefter at du har lest igjennom opplysningene - det gjøres i søknadskjemaet som du finner her:

Her kommer du til søknadskjema

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.